So sánh sản phẩm

​Công bố thông tin : Ông Vũ Hồng Phương thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2016


 Tổng công ty Thăng Long -CTCP công bố thông tin bất thường 24h: Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/P20-BT về việc:

      -  Để Ông Vũ Hồng Phương thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/04/2016 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

      - Giao Ông Phạm Văn Lương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời đảm nhiệm các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  mới.  
Chi tiết:
        - Công bố thông tin:        
        - Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/P20-BT: 

 
Ngày đăng: 01/04/2016

Tin cùng danh mục