So sánh sản phẩm

Đội ngũ lãnh đạo

Hội đồng quản trị Tổng công ty

 


  

ông Phạm Văn Lương
Ch
ủ tịch Hội đồng quản trị

 


 

ông Nguyễn Đức Kiên 

Ủy viên

 

ông Đinh Việt Tùng

Ủy viên


Trần Thị Yến
Ủy Viên

 

ông Lê Đăng Khoa
Ủy viên

 
Các đồng chí Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ban Tổng giám đốc đương nhiệm:

 

 

ông Nguyễn Đức Kiên
TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 ông Đỗ Lê Khang
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ông Hồ Thái Dương
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC