So sánh sản phẩm

  Đội ngũ lãnh đạo

  Hội đồng quản trị Tổng công ty

   


    

  ông Phạm Văn Lương
  Ch
  ủ tịch Hội đồng quản trị

   


   

  ông Nguyễn Đức Kiên 

  Ủy viên

   

  ông Đinh Việt Tùng

  Ủy viên

  ông Mai Trọng Thịnh
  Ủy viên

  ông Lê Đăng Khoa
  Ủy viên

   
  Các đồng chí Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc Tổng công ty

  Ban Tổng giám đốc đương nhiệm:

   

   

  ông Nguyễn Đức Kiên
  TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

   ông Đỗ Lê Khang
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

   

   

  ông Hồ Thái Dương
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC