So sánh sản phẩm

Đội ngũ lãnh đạo

Hội đồng quản trị Tổng công ty

 


  

ông Phạm Văn Lương
Ch
ủ tịch Hội đồng quản tri


ông Nguyễn Đức Kiên 

Ủy viên

 
ông Đinh Việt Tùng

Ủy viên


Nguyễn Thị Thu
Ủy Viên

 

ông Vũ Đức Trung
Ủy viên

 
 

Ban Tổng giám đốc đương nhiệm:

 

 

ông Nguyễn Đức Kiên
TỔNG GIÁM ĐỐC

 

ông Nguyễn Hải Vinh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC