So sánh sản phẩm

Quyết định của HĐQT v/v Điều chỉnh Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả đã thông báo: 30/05/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả sau điều chỉnh: 15/06/2017

Đình kèm QĐ số 10 ngày 22/05/2017

 Chi tiết : 

Tin cùng danh mục