So sánh sản phẩm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Thông báo mời họp:   
2. Chương trình họp :    
3. Mẫu xác nhận tham dự đại hội: 
4. Mẫu giấy ủy quyền :   
5. Quy chế đại hội      :  
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT - Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017: 
7. Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017:    
8. Báo cáo tổng kết hoạt động của BSK năm 2016:      
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:         
10. BCTC Công ty mẹ năm 2016:  
11. Tờ trình của HĐQT biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tin cùng danh mục