So sánh sản phẩm

Tổng công ty Thăng Long đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HNX

Tổng công ty Thăng Long đăng ký niêm yết 41.908.000 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ của Tổng công ty 419,08 tỷ đồng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Nội dung chi tiết theo đường Link:
http://s.cafef.vn/THANGLONG-215961/tong-cong-ty-thang-long-da-nop-ho-so-dang-ky-niem-yet-len-hnx.chn
Tags: ,

Tin cùng danh mục